"Trên mặt trận nông nghiệp, mỗi đồng bào nhà nông phải là một chiến sĩ xung phong. Chiến sĩ trước mặt trận thì xung phong giết giặc bằng súng đạn. Chiến sĩ nhà nông thì xung phong giết giặc bằng cày cuốc, nghĩa là phải xung phong tăng gia sản xuất, để giúp bộ đội đủ ăn mặc để đánh giặc"

- Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết "Việt Bắc quyết thắng", cuối tháng 9/1949-