"Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết " Muốn thành cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích", đăng trên báo Cứu quốc, số 51, ngày 26/9/1945, bút danh Chiến Thắng)