"Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết "Dân vận", ký tên X.Y.Z, đăng trên Báo Sự thật số 120, ra ngày 15/10/1949)