Đặc thù của công tác bảo đảm ăn, mặc, công tác tăng gia sản xuất, quản lý và xây dựng ngành quân nhu luôn chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên và xã hội, cũng như kinh tế thị trường. Trước yêu cầu xây dựng quân đội ngày càng cách mạng, chính quy, hiện đại thì công tác quân nhu cũng đòi hỏi phải liên tục đổi mới, không ngừng cải thiện và bảo đảm tốt hơn. Xác định rõ nhiệm vụ, thời gian qua, phong trào thi đua quyết thắng của Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần đã có nhiều đổi mới, bám sát vào thực tiễn nhiệm vụ của quân đội. Cùng với phong trào "Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt", các chỉ tiêu thi đua đã hướng vào nhiệm vụ trọng tâm là nỗ lực để phục vụ bộ đội tốt hơn.