Nhớ về khởi nghĩa Nam Kỳ thì không thể quên đình Long Hưng - cái nôi của cuộc khởi nghĩa trên mảnh đất Mỹ Tho, nơi làm rạng danh tinh thần đấu tranh Cách mạng của nhân dân ta và đã một thời gây chấn động sự thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. Các phiên toà đầu tiên xét xử bọn tay sai thực dân tại đình Long Hưng - Tiền Giang là điểm son của lịch sử Đảng bộ Tiền Giang, có tác dụng tốt cũng như ảnh hưởng lâu dài đến thời kì kháng chiến sau này. Qua đó, một ý thức, một niềm tin đã hình thành trong lòng người dân: Chỉ có Đảng Cộng sản, chỉ có Cách mạng do Đảng lãnh đạo mới thực sự đem lại độc lập cho dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân.