Cầu Bà Kiên ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tháp canh của quân xâm lược năm xưa, giờ đã trở thành bia đá chiến công một trận đánh của Quân đội Nhân dân Việt Nam những ngày đầu chống Pháp. Trận đánh mở đầu cho một lối đánh được kế thừa truyền thống ngàn đời đấu tranh giữ nước của dân tộc, lấy ít địch nhiều, luồn sâu đánh hiểm.