Ngay từ thủa Lương Văn Chánh tổ chức di dân đi khai khẩn lập lên mảnh đất Phú Yên ngày nay, dọc theo các con sông lớn đã hình thành lên các thôn, xóm, ấp trong đó có nhiều làng nghề truyền thống. Hiện nay các Làng quê ở Phú Yên vẫn duy trì nét sinh hoạt xưa.