Trong cuộc tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Tân 1968 cùng với cả miền Nam, quân và dân Biên Hòa, Đồng Nai  đã nhất tề đứng lên tấn công vào các cơ quan đầu não của địch đặc biệt là sân bay Biên Hòa, nơi kẻ thù thường xuyên xuất phát gieo rắc chết chóc kinh hoàng cho nhân dân ta. Mãi mãi người dân Biên Hòa, Đồng Nai và cả dân tộc Việt Nam luôn ghi tâm và tri ân các Anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do thống nhất nước nhà, cho hòa bình, hạnh phúc của  dân tộc.