Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Hậu Cần Quân đội luôn được sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.