"Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau" đã trở thành phương châm hành động và quyết tâm của cả hệ thống chính trị Việt Nam, để mọi địa phương, mọi người dân Việt Nam đều được hưởng thành quả của phát triển kinh tế. Thế nhưng thời gian qua, một số kẻ xấu vẫn cố tình bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam bằng cách xuyên tạc, phủ nhận các thành tựu phát triển, trong đó có lĩnh vực xóa đói giảm nghèo của Việt Nam. Số người này họ cho rằng, Đảng và nhà nước Việt Nam không quan tâm đến xóa đói giảm nghèo, chính vì thế nên nhiều nơi ở vùng sâu, vùng xa rất nghèo nàn, lạc hậu, trong đó có cả những vùng đất cách mạng. Chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí nhìn nhận rõ hơn bản chất của những âm mưu, hành động xuyên tạc, chống phá này.