Với quyết tâm chính trị cao, sự chủ động nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã góp phần quan trọng vào kiềm chế sự bùng phát của dịch Covid-19 ở giai đoạn đầu. Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng phải chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian này, là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình theo đúng tinh thần "Chống dịch như chống giặc".