Côn Đảo, trường đại học lớn nhất của những người cộng sản. Dưới Côn Đảo không chỉ là những câu chuyện kiên trung của người Cách mạng mà tại đây còn có hình ảnh các tổ chức Đảng, Đoàn đã lãnh đạo các chiến sĩ yêu nước, đặc biệt các chiến sĩ trẻ đấu tranh chống lại kẻ thù. Ngày 26/3/1973, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Lưu Chí Hiếu, đoàn cơ sở của trại 6B cũng được thành lập, lấy tên gọi là Đoàn Nguyễn Văn Trỗi.