Bản tin Ngày mới ngày 20/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hội thảo “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

- Triển khai thanh toán điện tử trên xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh còn bất cập.

- Bộ đội Quân đoàn 3 huấn luyện bơi.

- Sư đoàn 324 (Quân khu 4) phát huy dân chủ cơ sở.