Giữa năm 1966, sau một thời gian trăn trở và tìm tòi hướng đi mới trong quản lý nông nghiệp, tỉnh ủy Vĩnh Phúc - đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - đã tìm ra cách giải quyết. Ngày 10/9/1966, Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc ra nghị quyết số 68 - NQ/TU "Về một số vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong HTX hiện nay", sau này được nhân dân gọi là "khoán hộ".