Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 255 có những nội dung chính sau đây:

- Phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

- Thủ tướng tiếp lãnh đạo bộ quốc phòng, quân đội các nước.