Ở Việt Nam, vào những năm đầu của thế kỷ 21 các nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Sinh học mới bắt đầu lập ý tưởng nghiên cứu công nghệ gen. Giáo sư Lê Trần Bình và PGS Lê Quang Huấn cùng các cộng sự ngày càng tâm huyết, trách nhiệm hơn trong phát triển kỹ thuật phân tích giải mã ADN, góp phần giúp thân nhân các gia đình liệt sĩ tìm thấy người thân của mình.