Hơn 60 năm đã trôi qua, kể từ ngày Hiệp định Genève năm 1954 về Đông Dương được ký kết. Thế giới đã có những thay đổi lớn lao, quan hệ quốc tế đã chuyển sang một trang mới nhưng giá trị lịch sử và bài học mà Hiệp định Genève để lại vẫn như còn nguyên vẹn. Ngày nay, trong một thế giới hòa hoãn nhưng đầy thách thức, cần hết sức cảnh giác với những toan tính giữa ranh giới của quan hệ bạn và thù, đồng minh và đối thủ, và trong mọi trường hợp, vấn đề độc lập, tự chủ, bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam luôn cao cả và thiêng liêng nhất, không thể nhân nhượng.