Tổng cục Hậu cần quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị - Những chuyển động.