Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: "Dân ta xin nhớ chữ đồng;Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh". Chính sự đồng lòng của dân tộc đã giúp đánh đuổi kẻ thù xâm lược, dành lại độc lập, tự do cho Tổ Quốc. Phát huy những thành tựu đạt được trong 75 năm qua, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay đòi hỏi mỗi người việt phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, để cùng những người con tâm huyết mang thương hiệu đất nước ngày một vươn xa, viết tiếp giấc mơ Thánh Gióng vì một khát vọng Việt Nam hùng cường.