"Các cán bộ các cấp phải lãnh đạo và phải làm kiểu mẫu trong việc kiểm thảo và tự phê bình. Làm như thế nào thì chúng ta sẽ phát triển thêm ưu điểm, sửa chữa sạch khuyết điểm. Đánh thắng khuyết điểm của ta tức là đã một lần đánh thắng quân địch."

(Trích lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong " Lời kêu gọi và khuyên nhủ các chiến sĩ", báo Cứu quốc, số 1676, ngày 26/10/1950)