Khi có sự cố mất an toàn bay, thiên tai hay thảm họa xảy ra. Nếu các phương tiện khác không thể tiếp cận được hiện trường, thì những người tìm kiếm cứu nạn sẽ được máy bay đưa đến và thực hành đổ bộ đường không, cung cấp thông tin ban đầu về trung tâm chỉ huy. Nói cách khác, họ sẽ là những người tận dụng tối đa và khai thác hiệu quả “giờ vàng ban đầu” khi có tình huống. Bởi thế mà, Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện cho lực lượng này.