Quân khu 2 tiếp nhận một số lượng lớn chiến sĩ mới là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, khả năng nhận thức không đồng đều, gây khó khăn không nhỏ đến công tác nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng chiến sĩ. Với nhiều cách làm cụ thể và đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp nên việc nắm và giải quyết tư tưởng của chiến sĩ mới đã và đang được các đơn vị trong Quân khu tiến hành hiệu quả.