Phóng sự ảnh - Số 2544: "Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III".