Phóng sự ảnh - Số 2543: "Những sự kiện nổi bật trong nước 2021".