Khoa nội tim mạch A2-A là một trong 3 khoa của Viện Tim mạch, bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện hạng đặc biệt Quốc gia, bệnh viện tuyến cuối của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 60 năm qua, nhờ có họ hàng vạn trái tim đã có thể tiếp tục nhịp đập, hàng vạn con người đã có thể tiếp tục nhiệt huyết với cuộc sống.