Những tiến bộ về đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và đối ngoại, hội nhập quốc tế tôn giáo của nhà nước Việt Nam là không thể phủ nhận. Hiện nay, còn có những góc nhìn hay cách tiếp cận chưa khách quan, thậm chí là thiếu thiện cảm về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, thì nhà nước Việt Nam cũng tỏ rõ thiện chí của mình và luôn sẵn sàng đối thoại với các nước trong các khuôn khổ hiện có về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hữu nghị; trên tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.