Giới trẻ là một bộ phận quan trọng, là vốn quý, là thế mạnh trong chiến lược phát triển đất nước. Tuy nhiên do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do vốn sống nên nhận thức về chính trị - xã hội của một số bộ phận giới trẻ còn hạn chế. Giới trẻ cũng là trọng tâm để các thế lực thù địch , phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động. Nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Với sự phân tích của các chuyên gia và những người trong cuộc chương trình Nhận diện sự thật được phát sóng trên kênh QPVN ngày 29/3/2019 sẽ tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.