Theo tính toán của Bộ Tài chính, để thực hiện tăng lương cơ sở, tăng lương hưu và các khoản trợ cấp khác từ năm 2023 sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng.