Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 257 có những nội dung chính sau đây:

- Tuổi trẻ và ngày 7/1.

- Tích cực chuẩn bị cho các hội nghị Quốc phòng - Quân sự Asean 2020.