Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 256 có những nội dung chính sau đây:

- Lễ kỉ niệm 70 năm Ngày quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào.

- Khắc phục hậu quả chiến tranh mở cánh cửa hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ.