Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 258 có những nội dung chính sau đây:

- Làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu về hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

- Tăng cường hợp tác quốc phòng vì một "Asean của chúng ta".

- Tướng của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.