"Không quân đội nào, không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Lời kêu gọi đồng bào Nam Bộ", đăng trên báo Cứu quốc, số 77, ngày 29/10/1945)