Để nắm bắt yếu lĩnh, động tác và đạt kết quả tốt nhất trong nội dung bắn súng tiểu liên. Đối với các chiến sĩ mới là điều không hề dễ dàng. Do vậy mà Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, Quân khu 9 đã và đang tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu và có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện nội dung này.