Phóng sự ảnh - Số 2887: Quân khu 2 phát huy nội lực trong thi xe tốt, lái xe giỏi.