Bản tin Trưa ngày 29/3/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Toàn quân duy trì nghiêm các chế độ trực.

- Chia sẻ kinh nghiệm về công tác kỹ thuật.

- Di tích quốc gia đặc biệt đang bị xuống cấp.

- Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo tại Ukraine.