Với việc đi sâu, đi sát, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong thực hiện các biện pháp ứng phó, phòng chống thiên tai, bão lũ đã đem đến những kết quả giảm ở mức thấp nhất các thiệt hại cho nhân dân. Tuy nhiên trước những thách thức của tình hình thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường thì việc đồng hành với các cấp trong tuyên truyền, vận động người dân nhận thức và nâng cao ý thức phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu là khâu then chốt. Bởi khi và chỉ khi, người dân chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu và các hình thái thiên tai cả trong sản xuất và đời sống thì công tác phòng chống lụt bão mới thực sự đạt hiệu quả.