"Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng.

Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng"

(Trích bài viết "Những chi bộ tốt và chi bộ chưa tốt" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh "T.L", Báo Nhân dân, số 3503, ngày 31/10/1963)