"...Chớ nên cái gì tốt thì dành cho mình, xấu để cho người khác"

(Trích lời của Hồ Chủ tịch tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý hợp tác xã nông nghiệp toàn miền Bắc, đăng báo Nhân dân, số 2056, ngày 02/11/1959)