"...Giao thông vận tải là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trễ"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết "Công việc khẩn cấp bây giờ", ngày 05/11/1946)