Những trang sử mới sẽ được thế hệ trẻ của Đoàn Đo đạc, Biên vẽ Hải đồ và Nghiên cứu biển viết tiếp. Những con người mới với khát vọng và khát khao được cống hiến cho Tổ quốc đang góp phần xây đắp và không ngừng phát huy, tô thắm thêm truyền thống của đoàn cũng như Quân chủng Hải quân anh hùng.