Cuộc hành quân thần kỳ đã biến điều không thể thành có thể, sự xuất hiện lần đầu của những người lính tăng trên chiến trường miền Nam đã mở ra nhiều thắng lợi quan trọng sau này và cuộc hành quân thần kỳ ấy cũng đã mở đầu cho truyền thống "đã ra quân là đánh thắng" của bộ đội Tăng - Thiết giáp anh hùng.