Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 262 có những nội dung chính sau đây:

- Hợp tác quốc phòng - Trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên Bang Nga.

- Chuẩn bị tốt cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Asean.